رفع خطای D3dx9_42.dll not found. Reinstalling might help fix this هنگام اجرای بازی

ممکن است هنگام اجرای بازی در ویندوز با خطای زیر

ادامه مطلب